Skip to main content

A concert with music and spoken word celebrating the 80th Birthday of Gaelic Bard Aonghas MacNeacail.

Aonghas MacNeacail poet and songwriter, was born in Uig, on the Isle of Skye. He is also a broadcaster, journalist, scriptwriter, librettist and translator. A native Gael, he writes in Gaelic and English.

His collections of poetry have been published in both languages, and his writing has appeared in literary journals all over the world. This concert will feature a group of writers and musicians who have collaborated with Aonghas throughout his long career performing many of their joint works.

Guests confirmed to date are: 

Meg Bateman, Colin Bramwell, Paddy Bushe, Michal Byrne, Aonghas Phadraig Caimbeul, Brìghde Chaimbeul, Mary Ann Kennedy, Liz Lochhead, Karen Matheson, Donald Shaw, Alan Spence, Anna-Wendy Stevenson, Gerda Stevenson, Juliet Stevenson, Savourna Stevenson, William Sweeney, An Turus Ensemble directed by Bill Sweeney, the James Gillespie's School Gaelic Choir, plus 'An Cathadh Mor' ~  A film by Rob MacNeacail & Simon Fraser

Presented by DHM Concerts and the Gaelic Books Council
Supported by the Gaelic Books Council, Bòrd na Gàidhlig and the Dr David Summers Charitable Trust and the Gaelic Language Promotion Trust 

 

Sgeirean, Sguabadh, Seòlan-mara

Cuirm ciuìl is labhairt a' cliùìteachadh Aonghais Dhuibh aig 80.

Rugadh is thogadh am bàrd Aonghas Dùbh MacNeacail ann an Ùige san Eilean Sgitheanach. Bàrd, òranaiche, craoladair, dràmadaiche, eadar-theangadair, Gàidheal eadar-nàiseanta. Tha a' bhàrdachd aige, ann an Gàidhlig agus ann am Beurla air cliù is duaisean a chosnadh air feadh an t-saoghail  mhòir. Tha an fheadhainn a bhios a'  gabhail pàirt sa chuirm seo dèidheil air an duine agus air a chuid ealain agus air obrachadh còmhla ris tarsainn iomadh bliadhna, agus toilichte urram a shealtainn dha air an oidhche shònraichte seo.

Nam measg bidh:

Meg Bateman, Cailean Bramwell, Paddy Bushe, Michal Byrne, Aonghas Pàdraig Caimbeul, Brìghde Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Liz Lochhead, Karen Matheson, Donald Shaw, Alan Spence, Anna-Wendy Stevenson, Gerda Stevenson, Juliet Stevenson, Savourna Stevenson, An Turus Ensemble air a stiùireadh le Bill Sweeney, Cuideachd thèid am film ghoirid 'An Cathadh Mor' (stèidhichte air bàrdachd Aonghais) le Rob MacNeacail agus Sìm Friseal a shealltainn.

Air a thaisbeanadh le DHM Concerts agus Comhairle Nan Leabhraichean  
Air urrasachadh le Comhairle Nan Leabhraichean, Bòrd na Gàidhlig agus Dr David Summers Charitable Trust agus Urras Brosnachaidh na Gàidhlig

 

Skerries, Trawlings, Tides

Book now